Email: imsigalas@hotmail.com | Τηλ.: 6944 396049 | | English

Βασικες Αρχες της Συστημικης Εποπτειας
Στον χώρο της Ψυχικής Υγείας και των Οργανισμών που παρέχουν ψυχοκοινωνικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Σε 12 ερωτήσεις και απαντήσεις

 

1. Τι σημαίνει ο όρος “εποπτεία”;

Με τον γενικό όρο «εποπτεία» αναφερόμαστε στην συμβουλευτική, καθοδηγητική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα σε επαγγελματίες ή τελειόφοιτους φοιτητές, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εποπτευομένων και, εν τέλει, στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι εποπτευόμενοι στους πελάτες τους.

Η εποπτεία μπορεί να γίνεται είτε με φυσική παρουσία των προσώπων που εμπλέκονται σε αυτήν, είτε διαδικτυακά, μέσω τηλεδιάσκεψης. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί, ότι η εποπτεία δεν είναι ψυχοθεραπεία. Ενώ αξιοποιεί τις επιστημονικές ή επαγγελματικές δυνατότητες και φωτίζει τις αντίστοιχες αδυναμίες των εποπτευόμενων, δεν ασχολείται (τουλάχιστον άμεσα) με τις προσωπικές παραμέτρους, που επηρεάζουν την προσωπική ή επιστημονική τους ανάπτυξη.

 

2. Γιατί χρειάζεται η εποπτεία;

Η ψυχοθεραπευτική, η συμβουλευτική, αλλά και η εκπαιδευτική εργασία με άτομα, ομάδες ή οικογένειες, αποτελούν ιδιαίτερα σύμπλοκες και υπεύθυνες διαδικασίες. Συνεπώς είναι αναμενόμενο να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ουσιαστική κατάρτιση, καθοδήγηση και υποστήριξη των ειδικών που ασχολούνται με τις δραστηριότητες αυτές, ιδίως στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, ώστε να εξασφαλίζεται η προσωπική επαγγελματική τους ανάπτυξη και, εν τέλει η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στην παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. Η υποστήριξη αυτή διεξάγεται από ειδικούς έμπειρους, κατάλληλα εκπαιδευμένους και, συνήθως, εξειδικευμένους στον επιστημονικό τομέα, με τον οποίον ασχολούνται οι εποπτευόμενοι.

Η εποπτεία αναγνωρίζεται διεθνώς σαν βασική μέθοδος ανάπτυξης και εξασφάλισης της ποιότητας της ψυχοθεραπείας, της συμβουλευτικής, της εκπαίδευσης κλπ. Πολλές σχετικές επιστημονικές εταιρείες διεθνώς την θέτουν σαν προϋπόθεση για την λήψη και διατήρηση της επαγγελματικής πιστοποίησης των ειδικών. Με τον τρόπο αυτόν η εποπτεία γίνεται βασικός παράγων της δια βίου εκπαίδευσης των ειδικών της ψυχικής υγείας. Συχνά η εποπτεία παίρνει τον χαρακτήρα αξιολόγησης των εποπτευομένων και περιφρούρησης του επαγγέλματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες ή την σχετική νομοθεσία κάθε χώρας. Επίσης η εποπτική διαδικασία διέπεται από προδιαγραφές, συχνά νομοθετημένες, αποτελεί ξεχωριστή επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία προϋποθέτει κατάλληλη εκπαίδευση, άσκηση, αντίστοιχη εποπτεία, και πιστοποίηση.

 

3. Ποιοι είναι οι στόχοι της εποπτείας;

Οι στόχοι της εποπτείας είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι:

 

4. Ποια είναι τα είδη ατομικής ή ομαδικής εποπτείας;

Αναφέρονται πολλοί τύποι εποπτείας, που εφαρμόζονται ανάλογα με την φάση εξέλιξης των ειδικών ή την φύση των ατόμων ή των οργανισμών, που την ζητούν:

 

5. Μπορούν να διευκρινιστούν περαιτέρω οι επιμέρους ορισμοί;

Μπορούμε να προσθέσουμε τα εξής:

Θα αναφέρουμε τέλος ένα ακόμη είδος εποπτείας, με το οποίο όμως δεν θα ασχοληθούμε στο κείμενο αυτό, την εποπτεία ερευνητικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, πτυχιακών ή μεταπτυχιακών εργασιών κλπ.

 

6. Ποια είναι τα καθήκοντα του επόπτη;

Δεδομένης της σπουδαιότητας που έχει αποκτήσει η εποπτεία για την άσκηση των επαγγελμάτων της ψυχικής υγείας, πολλές αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες ή ακόμη και κυβερνήσεις, έχουν διατυπώσει κανόνες δεοντολογίας ή προϋποθέσεις επάρκειας, για τους επόπτες ή επαγγελματικούς συμβούλους. Οι επόπτες λοιπόν:

 

7. Ποιες είναι οι θεωρητικές μέθοδοι, πάνω στις οποίες στηρίζεται η Εποπτεία;

Στα επαγγέλματα που ασχολούνται με την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας η άσκηση της εποπτείας ξεκινάει λίγο μετά από την κλινική εφαρμογή της ψυχοδυναμικής θεωρίας. Αρχικά οι μέθοδοι, που εφαρμόζονταν στην εποπτεία, συνέπιπταν με την θεωρία, που ακολουθούσε ο κάθε επόπτης στην ψυχοθεραπευτική του εργασία. Έτσι έχουμε ψυχοδυναμικούς, συμπεριφορικούς, γνωσιακούς, συστημικούς κλπ μοντέλα. Οι μέθοδοι αυτές είναι αποτελεσματικές, ιδίως αν ο επόπτης και οι εποπτευόμενοι ακολουθούν την ίδια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Στην συνέχεια αναπτύχθηκαν πιο σύνθετες κατηγορίες εποπτικών μεθόδων, οι αναπτυξιακές και οι συνθετικές. Οι πρώτες αντιλαμβάνονται την εποπτεία σαν μια εξελικτική διαδικασία, με ξεχωριστά στάδια, όπου σε κάθε στάδιο αντιστοιχούν και ορισμένες δεξιότητες του εποπτευομένου, του επόπτη ή του πλαισίου. Οι συνθετικές μέθοδοι αξιοποιούν ποικίλες προσεγγίσεις στην εποπτεία, ανάλογα με τις ανάγκες των εποπτευομένων και τις γνώσεις του επόπτη.

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι συστάσεις που γίνονται διεθνώς για την ορθή άσκηση της εποπτείας, περιλαμβάνουν πάντοτε την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών ή στρατηγικών παρέμβασης, ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες των εποπτευομένων, και, κατά συνέπεια, θεωρούν την εφαρμογή κάποιας μορφής συνθετικών διαδικασιών σαν αποτελεσματικότερη μέθοδο εποπτείας.

Στο παρόν κείμενο δεν θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην περιγραφή των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων στην άσκηση της εποπτείας, αλλά θα εστιάσουμε στην περιγραφή της Διαλεκτικής – Συστημικής προσέγγισης, που αρχικά ανέπτυξαν οι ιδρυτές του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ), Γεώργιος και την Βάσω Βασιλείου, ενώ στην συνέχεια εξελίσσεται και εφαρμόζεται από τους συνεργάτες του ΑΚΜΑ στις θεραπευτικές και εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.

 

8. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της Διαλεκτικής – Συστημικής προσέγγισης;

 

9. Πώς εφαρμόζεται η έννοια της “ομαδικής διεργασίας” σύμφωνα με την Διαλεκτική – Συστημική θεώρηση;

 

10. Ποιος είναι ο ρόλος του επόπτη – εκπαιδευτή στην εφαρμογή της Διαλεκτικής – Συστημικής προσέγγισης;

 

11. Τι εννοούμε με τον όρο “βιωματική μάθηση” ή “βιωματική εκπαίδευση”;

Με τον όρο «βιωματική μάθηση» εννοούμε ότι:

 

12. Πηγές για περαιτέρω μελέτη:

 1. APA Guidelines for Clinical Supervision in Health Service Psychology. American Psychological Association, 2014. https://www.apa.org/about/policy/guidelines-supervision.pdf.

 2. Best Practice Standards in Social Work Supervision. U.S. National Association of Social Workers, 2013. https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=GBrLbl4BuwI%3D&portalid=0

 3. Caplan G.: Types of Mental Health Consultation. American Journal of Orthopsychiatry, vol. 33, no 3, pp. 470-481, 1964.

 4. Hess A.K., Hess K.D. and Hess T.H. (eds): Psychotherapy Supervision, Theory, Research and Practice. John Wiley & Sons, Inc. 2008.

 5. Human Resources and Training in Mental Health. World Health Organization, 2005. https://www.who.int/mental_health/policy/services/essentialpackage1v9/en/

 6. Elkaim M.: Resonance in Supervision and Training. Human Systems, vol. 19, issue 1, pp.16-25.

 7. Lonneman Doroff T.D.: Supervision in applied counseling settings: a socially constructed grounded theory. University of Northern Colorado, Dissertations, 197, 2012. https://digscholarship.unco.edu/dissertations/197

 8. Polemi – Todoulou M.: The Athenian Institute of Anthropos. In: Lebow J.L. et al. (eds.): Encyclopedia of Couple and Family Therapy. Springer Intern. Publ. AG 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-15877-8_980-1

 9. Polemi – Todoulou M.: Systemic – Dialectic – Multilevel – Multifocal Approach. In: Lebow J.L. et al. (eds.): Encyclopedia of Couple and Family Therapy. Springer Intern. Publ. AG 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-15877-8_983-1

 10. Polychroni K., Gournas G. & Sakkas D.: Actualizing Inner Voices and the Group Process: Experiential Systemic Training in Personal Development. Human Systems, 19: 26 – 43, 2008.

 11. Schlippe, Arist von and Schweitzer J.: Εγχειρίδιο της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 253-273.

 12. Vassiliou G. & Vassiliou V. On the Diogenes Search: Outlining a Dialectic – Systemic Approach concerning the functioning of Anthropos and Suprasystems. In Pines M. (Ed.): The Evaluation of Group Analysis. Routler & Kegan, London, 1983.

 13. Βασιλείου Γ.Α. Ο Άνθρωπος σαν Σύστημα. Μια παρουσίαση για τον Παιδοψυχίατρο. Στο: Τσιάντης Γ. και Μανωλόπουλος Σ. (εκδ.): Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής, Καστανιώτης, 1988, τόμος 1, ΙΙΙ, 259 – 274.

 14. Βασσάρα Μ.: Η εποπτεία στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία: Μια ποιοτική έρευνα για την εφαρμογή της στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τμήμα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής, μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2016.